English Oblasti praxe Sídlo kanceláře Profil advokáta Reference Odkazy

Hlavní oblasti praxe

_________________

Pracovní právo

§Kompletní právní poradenství v českém pracovním právu, v oblasti kolektivního vyjednávání, zaměstnanosti a personalistiky

§ Zastupování v soudních sporech před soudy všech stupňů (neplatnost rozvázání pracovního poměru, spory o zaplacení mzdových nároků, spory o náhradu škody atd.)

§ Zpracování právních rozborů a výkladových stanovisek k pracovněprávním předpisům

§ Posuzování a sepis návrhů pracovních / manažerských smluv, kolektivních smluv, výpovědí z pracovního poměru, dokumentů k vysílání zaměstnanců atd.

§ Revize pracovních řádů a vnitřních předpisů a pokynů zaměstnavatele

§ Řešení otázek pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti, harmonogramu směn, nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu atd.

§ Řešení právních otázek v oblasti odměňování, odstupného a konkurenčních doložek, outsourcingu atd.

§ Problematika diskriminace a nerovného zacházení v pracovněprávních vztazích, včetně zastupování v diskriminačních pracovněprávních sporech před soudy

§ Mimosoudní řešení právních sporů – zastupování v jednání se zaměstnavateli i zaměstnanci a jejich zástupci, sepisy dohod o narovnání apod.

Zdravotnické právo

§ Nároky z práv pacientů a ochrana osobnosti, zastupování v soudních sporech o náhradu škody

§ Zastupování zdravotnických pracovníků v soudních sporech – spory vyplývající z plnění profesních povinností, spory vyplývající ze zařazování zdravotnických pracovníků do platových tříd apod.

§ Právní pomoc v souvislosti s prohlubováním a zvyšováním kvalifikace zdravotnických pracovníků

§ Zpracování právních rozborů a výkladových stanovisek ke zdravotnickým předpisům (zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 95/2004 Sb. a zákon č. 96/2004 Sb. - zákony o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání, Úmluva o lidských právech a biomedicíně atd.)

Občanské právo

§ Spory o náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení

§ Právní pomoc v bytových věcech, včetně činnosti společenství vlastníků jednotek, družstev atd.

§ Právní pomoc při nákupu a prodeji nemovitostí, sepis a posuzování kupních smluv apod.

§ Sepis návrhů nájemních smluv pro pronajímatele i nájemce

§ Smlouvy a závazky ze smluv, zajištění závazků