Zkušenosti rozhodují.

Experience that Makes a Difference.

PUBLIKACE

Abeceda personalisty

* spoluautor
(ANAG, 2024)

Unikátní průřezová publikace, která na 580 stranách komplexně rozebírá všechny nejdůležitější oblasti personalistiky a pracovního práva od personálního řízení, získávání a výběru vhodných zaměstnanců přes otázky vzniku, změn a skončení pracovního poměru, překážky v práci, dovolenou, personální evidenci (shromažďování osobních údajů), odměňování, až po problematiku bezpečnosti práce, vztahů k Úřadu práce, OSSZ, zdravotním pojišťovnám a odborům. Publikace je určena nejen personalistům, ale i dalším uživatelům, kteří se zabývají personalistikou, liniovým manažerům, podnikovým právníkům, mzdovým účetním, odborovým funkcionářům apod.

Zákoník práce - komentář

* spoluautor komentáře
(C.H. Beck, 2022)

Klasický tzv. šedý komentář zákoníku práce, který na 1162 stranách obsahuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení a pracovněprávních institutů se zohledněním veškeré dosavadní judikatury a obsahuje také řadu příkladů k usnadnění pochopení dané problematiky. Kniha má za cíl usnadnit orientaci v pracovněprávní problematice všem, kteří se zákoníkem práce přicházejí denně nebo alespoň příležitostně do styku, ať už jde o advokáty, soudce, podnikové právníky, personalisty, manažery společností, nebo samotné zaměstnance. Na komentáři se podíleli pouze advokáti, kteří se specializují na pracovněprávní problematiku.

Pracovní právo

* spoluautor
(Aleš Čeněk, 2023)

Moderní právnická učebnice pro studium pracovního práva určená studentům vysokých škol právnického zaměření, právníkům a personalistům, kteří se zaměřují na pracovní právo a v neposlední řadě i širší akademické a právnické veřejnosti. Publikace aktuálně reaguje na stav pracovního práva ve vazbě na občanský zákoník, judikaturu a praktické trendy zaměstnávání osob.

Úvahy k budoucímu vývoji pracovněprávní úpravy NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

* spoluautor
(Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konferenci v Liblici na téma Úvahy k budoucímu vývoji pracovněprávní úpravy.

Výkladová stanoviska AKV k pracovnímu právu

* člen Kolegia expertů AKV podílející se na předkládání a formulaci stanovisek
(Wolters Kluwer, 2017)

Sborník stanovisek AKV představuje vítanou pomůcku pro všechny odborníky, kteří se detailně zabývají pracovním právem. Obligátní zkušenost většiny právníků uvádí, že právnické komentáře končí tam, kde začíná skutečný právní problém. Výkladová stanoviska AKV se snaží posledních cca 25 let předkládat možná řešení právě tam, kde zákon, dostupná judikatura ani stanoviska ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy nedávají odpovědi na problémy aplikační praxe. Na přijímání a formulaci stanovisek se podíleli přední odborníci ze soukromého konzultačního a poradenského servisu, akademické sféry, legislativy, ústředních orgánů státní správy, jakož i odborní pracovníci velkých korporací. 

Zdravotnická povolání

* spoluautor
(Wolters Kluwer, 2011)

Jedná se ojedinělou publikaci, která podává kvalifikovaný, ucelený a v ČR dosud nejpodrobnější výklad všech aspektů výkonu zdravotnického povolání. Kniha rozebírá regulaci zdravotnických povolání na úrovni EU i právní rámec postavení zdravotnických pracovníků v ČR, věnuje se podmínkám způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékařů, zubních lékařů, farmaceutů i nelékařských zdravotnických povolání (všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuti atd.). Vzhledem k tomu, že zdravotnictví představuje resort, který je dlouhodobě „výkladní skříní“ problémů uplatňování pracovního práva, kniha podrobně rozebírá i specifika pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví (mimořádná spotřeba práce přesčas, prohlubování a zvyšování kvalifikace ve vazbě na atestace, stáže na akreditovaných pracovištích atd.). 

Pracovní právo ve zdravotnictví a sociálních službách

* autor
(ASPI, 2005)

Srozumitelný výklad pracovněprávní problematiky ve zdravotnických i sociálních zařízení. Praktická pomůcka pro podnikové právníky, personalisty a odborové organizace. Publikaci ocení i vedoucí zaměstnanci nemocnic na různých stupních řízení a všichni, kteří se chtějí seznámit s problémy pracovního práva v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Výklad je doplněn řadou konkrétních praktických příkladů.

Články v odborných časopisech

Dominik Brůha je stálým spolupracovníkem nejrenomovanějších časopisů v oblasti pracovního práva a personalistiky, kterými jsou Mzdová účetní (ANAG), Práce a mzda (Wolters Kluwer) a Praktická personalistika (ANAG).