Zkušenosti rozhodují.

Experience that Makes a Difference.

NABÍDKA PRÁVNÍCH SLUŽEB

v oboru pracovního práva, zaměstnanosti, kolektivního vyjednávání
a HR managementu pro firmy i individuální klienty

Zastupování
před soudy

Zastupování v pracovněprávních sporech před soudy všech stupňů

Pracovněprávní
dokumenty

Sepis a revize veškerých pracovněprávních
dokumentů

Právní
poradenství

Odborné konzultace k problémům z oblasti pracovněprávních vztahů

Na co se zaměřujeme především

 • Zastupování v pracovněprávních sporech
  před soudy všech stupňů
  např. spory o neplatnost rozvázání pracovního poměru, mzdové spory, spory z konkurenčních doložek, spory z oblasti náhrady škody, vč. odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání … atd.
 • Sepis a revize
  veškerých pracovněprávních dokumentů
  např. vzory pracovních, manažerských smluv, výpovědí z pracovního poměru, tzv. vytýkacích dopisů, vnitřních předpisů zaměstnavatele, vč. cestovních náhrad … atd.
 • Zaměstnávání a zaměstnanost
  agenturní zaměstnávání, zaměstnanost, jednání s orgány státní správy, zastupování ve správních řízeních
 • Pracovní smlouvy
  problematika tzv. švarcsystému, limity smluv s OSVČ, řešení problematiky tzv. souběhu funkcí, smlouvy o výkonu funkce s jednateli, členy představenstev,
 • Personální agenda a osobní údaje
  vedení personální agendy, nakládání s osobními údaji v pracovněprávních vztazích
 • Kolektivní pracovní právo,
  poradenství v oblasti kolektivního vyjednávání
  včetně činnosti zprostředkovatele a rozhodce kolektivních pracovněprávních sporů
 • Právní podpora v oblasti
  pracovnělékařských služeb
  včetně spolupráce se soudními znalci v oboru pracovní lékařství
 • "Proofreading"
  tj. revize právních dokumentů připravených v anglickém jazyce rodilým mluvčím s vysokoškolským právnickým vzděláním
 • Semináře a školení
  odborná školení a semináře s pracovněprávní tematikou pro vzdělávací instituce, ale i pro soukromé firmy

Ceny za právní služby

Ceny za právní služby jsou stanovovány po dohodě s klientem s ohledem na charakter a náročnost předmětné věci.

 • Hodinová / úkonová / paušální odměna
  S klientem je před započetím poskytování právní služby dohodnuta hodinová nebo úkonová sazba; v případě dlouhodobé a rozsáhlejší spolupráce se zpravidla sjednává měsíční paušální odměna, to vše s ohledem na charakter, náročnost, případně nutnost používat při poskytování právní služby cizí jazyk.
 • Náhrady hotových výdajů
  a případné cestovní náhrady
  Pokud není odměna za právní služby stanovena, řídí se odměna, náhrady hotových výdajů a případné cestovní náhrady a náhrada za promeškaný čas vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem.

Advokátní kancelář je plátcem DPH, k odměně advokáta a případným náhradám
(cestovné, poštovné, překlady apod.) je účtována DPH v zákonné výši.